Trykktesting og termografering

Hva er trykktesting?

Minneapolis BlowerDoor er et system som består av en kalibrert vifte som blir plassert i en utvendig døråpning. Vifta sørger for at det suges luft ut avinn i bygningen slik at man danner et undertrykkovertrykk inne i bygningen (50Pa).

Ved å måle luftmengden som trengs for å opprettholde dette trykket vil man få et måletall for husets tetthet (Lekkasjetall).

Testen utføres i henhold til NS-EN 13829 ”Bygningens termiske egenskaper”.

Samtidig med at man setter bygningen under 50 Pa undertrykk, kan man identifisere alle lekkasjepunkter i klimaskjermen(veggene) ved hjelp av termografering.

Kort fortalt;
vi måler og dokumenterer eventuelle uønskede luftlekkasjer.

Slik ser trykktestings utstyret ut:
blowerdoor

Hva er termografi?

Strålingen (infrarød) fra et objekt varierer med objektets temperatur, og ved hjelp av et termograferingskamera kan strålingen oppfattes og gjengis som et varmebilde. Infrarød stråling begynner der rødt synlig lys slutter på skalaen over elektromagnetiske stråler.

Prinsippet er at alle objekter avgir infrarød stråling.

Ut fra disse prinsippene kan vi få et bilde av objektets overflatetemperatur, og videre analysere hva som forårsaker eventuelle forskjeller i temperatur.

Hva kan vi se med termokameraet?

  • Luftlekkasjer gjennom konstruksjonen (trekk).
  • Fukt fuktskader
  • Mangelfull isolering
  • Kuldebroer
  • Påvisning av varmekablervannbåren varme
  • Temperatur på alle objekter
Termokamera

Termokamera

Trekk ved ytterdør

Trekk ved ytterdør

Resultat etter trykktesting og termografering:

• Lavere energikostnader

› muligheter for 10-30% kutt i kostnader.

• Mindre trekk og ubehag

› høyere komfort inne.

• Bedre inneklima

› stoppe utilsiktet kald luft.

• Lavere risiko for kondens og mugg

› hindre varm luft innenfra å trekke ut i konstruksjonen og møte kald luft som fører til kondens.

  • Rapport

Vi lager en rapport med bilder og vår vurdering av lekkasjen med forslag til utbedringsmetode.
Rapporten er et rettslig dokument og kan dertil brukes som dokumentasjon.